Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

lubiedzis
Reposted frombluuu bluuu viamarlylee marlylee

August 01 2017

lubiedzis
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viawiksz wiksz

July 25 2017

lubiedzis
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
lubiedzis
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje

January 16 2018

lubiedzis
Reposted frombluuu bluuu viamarlylee marlylee

August 01 2017

lubiedzis
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viawiksz wiksz

July 25 2017

lubiedzis
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko

January 16 2018

lubiedzis
Reposted frombluuu bluuu viamarlylee marlylee

August 01 2017

lubiedzis
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viawiksz wiksz

January 16 2018

lubiedzis
Reposted frombluuu bluuu viamarlylee marlylee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl